logo-dpp-intro

logo-dpp
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powiat skarżyski będzie prowadził od dnia 4 stycznia 2016r. trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Dwa  punkty będą zlokalizowane w budynkach należących do zasobów powiatu, gdzie pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych:

Punkt w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  – pl. Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 39 530 55

Czynny w każdy dzień tygodnia w godzinach:

Poniedziałek:   godz. 745 – 1145
Wtorek:  godz. 1300 – 1700
Środa: godz.  1230 – 1630
Czwartek: godz. 1230 – 1630
Piątek: godz.  745 – 1145                       

Punkt w Powiatowy Urzędzie Pracy – ul.1 Maja 105  26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 25 173 00

Poniedziałek:   godz. 900 – 1300
Wtorek:  godz. 1500 – 1900
Środa: godz.  1400 – 1800
Czwartek: godz. 1400 – 1800
Piątek: godz.  1300 – 1700                      

Jeden  punkt  prowadzony  będzie  przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert – Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom z siedzibą w Kielcach.

Pomoc prawna świadczona będzie na terenie gminy Suchedniów w budynku Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” przy. ul Bodzentyńskiej 18,  26-130 Suchedniów. tel. 41 24-43 -094

Punkt będzie czynny w  każdy:

Poniedziałek:   godz. 900 – 1300
Wtorek:  godz. 1300 – 1700 
Środa: godz.  900 – 1100
Czwartek: godz. 1000 – 1600
Piątek: godz.  1000 – 1400

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r  o Karcie Dużej Rodziny, lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniesienia straty. 

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 •  prawa pracy,
 •  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 •  prawa cywilnego,
 •  prawa karnego,
 •  prawa administracyjnego,
 •  prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

 
 
 
 

skarzyski-powiat-z-widokiem