Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Plac Floriański 1 odbędzie się XXXIV w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok i podjęcie uchwał:

  1) sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok oraz informacja o stanie mienia powiatu,

  2)  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2016 r.,

  3)  wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego,

  4)  opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku Komisji Rewizyjnej,

  5) dyskusja,

  6) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2016 rok,

  7) podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

 1. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej MOMP w Skarżysku-Kamiennej za 2016 rok:

  1)  przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego MOMP w Skarżysku-Kamiennej,

  2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2016 rok,

  3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

 1. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej OLK w Skarżysku-Kamiennej za 2016 rok:

  1)  przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej,

  2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2016 rok,

  3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

 1. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy za 2016 rok:

   1) przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie,

  2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok,

   3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 1. Przyjęcie „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”:

   1) przedstawienie Programu,

   2) podjecie uchwały w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.

 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

   1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035,

   2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

   3) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1-go Maja 86 na okres dłuższy niż 3 lata,

   4) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej,

    5) zmiany Uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

    6) uchylenia Uchwały 159/XXII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej.

 1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 6598 copy

skarzyski-powiat-z-widokiem