Dwie ostatnie sesje rady powiatu skarżyskiego wniosły zmiany do wieloletniej prognozy finansowej oraz do tegorocznego budżetu powiatu. Zmiany dotyczyły między innymi wprowadzenia środków na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego o halę sportową łączącą zaplecze sportowe II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku-Kamiennej”, które powiat zamierza realizować z dwóch źródeł finansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  oraz z RPO WŚ. W związku z podpisaną umową z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania radni zwiększyli budżet i WPF o łączną kwotę 2.104.300 zł, co stanowi 33% wartości wydatków kwalifikowanych zadania. Natomiast wprowadzona kwota w wysokości 307.918 zł jest zabezpieczeniem wkładu własnego w celu zwiększenia dotychczasowej kwoty niezbędnej do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Ponadto, w związku z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego o przyznaniu powiatowi dofinansowania na zadanie pn. "Przebudowa ul. Paryskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej" wprowadzono do tegorocznego budżetu oraz do WPF kwotę w wysokości 326.434 zł. Środki te pochodzą z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wprowadzono także do budżetu kwotę w wysokości 14.000 zł na kolejne zadanie drogowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej  w m. Podłazie" w gminie Łączna. Zgodnie z decyzją Rady Gminy Łączna wkład finansowy gminy w realizację inwestycji.  

Podczas 38. roboczej sesji rady powiatu, która odbyła się 13 listopada radni zatwierdzili przedstawiony przez dyrektora ZOZ Leszka Lepiarza Program Naprawczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz uchwalili m.in. „Program Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Plac Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej, dokonali wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej. zatwierdzili roczny plan pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2018. Radni zajęli się również rozpatrzeniem całego pakietu uchwał dostosowujących placówki oświatowe do nowych regulacji prawnych oraz przyjęli sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Zespole Placówek Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań”, a także wysłuchali  raportu o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim w roku szkolnym 2016/2017.  

DSC 3236DSC 3237DSC 3240DSC 3244DSC 3245DSC 3246DSC 3248DSC 3252DSC 3254DSC 3265DSC 3269DSC 3274DSC 3276DSC 3294DSC 3286DSC 3289DSC 3290DSC 3300DSC 3307DSC 3311DSC 3319DSC 3320DSC 3325DSC 3326DSC 3327DSC 3330DSC 3332

W punkcie interpelacje i zapytania radnych. Głos zabrali radni - Grzegorz MałkusMieczysław Bąk.

DSC 3261

 

DSC 3257

 Interpelacje i zapytania radnych - audio

A w punkcie wolne wnioski i oświadczenia wystąpili poseł Marzena Okła-Drewnowicz, Paweł Perkowski dyrektor PCPR oraz przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Janusz Kołodziej, który podziękował zarządowi i radnym powiatu za wsparcie i realizację inwestycji polegającej na przebudowie ul. Paryskiej w Skarżysku-Kamiennej.

OP3B0046.MOV snapshot 01.29 2017.11.28 14.47.47OP3B0047.MOV snapshot 00.20 2017.11.28 14.49.10OP3B0048.MOV snapshot 00.18 2017.11.28 14.49.44

 Wolne wnioski i oświadczenia - audio

Odpowiedzi na interpelacje radnych udzielił starosta Jerzy Żmijewski - zapis audio

Sesja była także okazją do złożenia przez starostę Jerzego Żmijewskiego oraz przewodniczącą rady Bożenę Bętkowską podziękowań służbom i instytucjom, które pomagały przy organizacji II Powiatowego Biegu Niepodległości. Podziękowania otrzymali: komendant powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej Mariusz Mochocki i dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Janusz Maciejewski.

OP3B0043.MOV snapshot 01.04 2017.11.14 11.15.45OP3B0043.MOV snapshot 01.07 2017.11.14 11.16.11OP3B0043.MOV snapshot 01.33 2017.11.14 11.17.52OP3B0043.MOV snapshot 01.35 2017.11.14 11.17.11

pełny zapis audio - sesja 13.11.2017 r. (robocza)

pełny zapis audio - sesja 23.11.2017 r. (zwołana na wniosek zarządu powiatu w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym)

DSC 3955DSC 3957DSC 3958DSC 3959DSC 3972DSC 3973DSC 3977

skarzyski-powiat-z-widokiem