Przewodnicząca  Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 28 grudnia 2017 roku o godz. 14.00sali herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 odbędzie się XLI w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Wolne wnioski i oświadczenia.
  6. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania.
  1. Przyjęcie apelu Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: planów likwidacji przejazdów kolejowych na liniach nr 25 i 8 na terenie Gminy Skarżysko Kościelne oraz nr 25 na terenie Gminy Bliżyn.
  1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

    1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035,

    2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

    3) określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,

    4) nadania statutu Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,

   5) wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności należnych powiatowi skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu skarżyskiego,

   6) wyrażenia zgody na przystąpienie powiatu skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego,

  7) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu powiatu skarżyskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.

  1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

DSC 4219 copy

skarzyski-powiat-z-widokiem