Bezpieczeństwo publiczne, pożarowe, sanitarne i weterynaryjne w powiecie skarżyskim to główne punkty obrad majowej sesji rady powiatu. Radni zapoznali się bowiem ze sprawozdaniami rocznymi z działalności Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej oraz z informacjami - Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat oceny stanu sanitarnego powiatu skarżyskiego, Powiatowego Inspektora Weterynarii o działalności placówki w 2017 roku oraz sprawozdaniem z realizacji „Powiatowego programu na rzecz bezpieczeństwa obywateli na lata 2016-2018” za rok 2017.

W trakcie sesji radni wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 i Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej oraz przyjęli uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2018-2035 i wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

W zakresie spraw społecznych radni powiatu skarżyskiego podczas sesji wysłuchali sprawozdania z działalności PCPR za 2017 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020”. Ponadto zapoznali się z raportem z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”, z oceną zasobów pomocy społecznej za 2017 rok oraz jak w roku 2017 realizowany był „Programu współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

W części interpelacje i zapytania radnych głos zabrali - radna Renata Bilska, radny Grzegorz Małkus, radny Mieczysław Bąk i radny Roman Wojcieszek. Radni pytali m.in. o zagadnienia związane - z finansowaniem wynagrodzeń pracowników pedagogicznych biblioteki PCRE, z utrzymaniem rowów melioracyjnych, z budową chodników przy ul. Rycerskiej i Książęcej, z nadzorem nad ZPE-W, z dalszymi losami pracowników zlikwidowanego oddziału zakaźnego w skarżyskim szpitalu, z procedurą administracyjną dot. wydawania pozwoleń środowiskowych, czy o organizację ruchu u zbiegu ulic: Towarowej i 1 Maja.

Odpowiedzi radnym na zgłoszone interpelacje i zapytania udzielili: starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur Berus oraz członkowie Zarządu Powiatu Skarżyskiego Anna Leżańska i Katarzyna z Bilska.

Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi (zapis audio)

Majową XLVI w kadencji sesję Rady Powiatu Skarżyskiego zakończono przedstawieniem sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej. 

XLVI sesja Rady Powiatu Skarżyskiego (zapis audio)

DSC 9726DSC 9720DSC 9728DSC 9722DSC 9718DSC 9716DSC 9719DSC 9732DSC 9734DSC 9729DSC 9737DSC 9738DSC 9739DSC 9741DSC 9743DSC 9744DSC 9745DSC 9754DSC 9755DSC 9757DSC 9759DSC 9764DSC 9765DSC 9767DSC 9772DSC 9774DSC 9777DSC 9778DSC 9781DSC 9782DSC 9792DSC 9795DSC 9800DSC 9801DSC 9803DSC 9805DSC 9790DSC 9807DSC 9809DSC 9817DSC 9811DSC 9818DSC 9819DSC 9820DSC 9823DSC 9826DSC 9827DSC 9829DSC 9831DSC 9832DSC 9839DSC 9843DSC 9845

skarzyski-powiat-z-widokiem